Akreditované vzdelávanie.

Akreditované vzdelávanie pre pedagógov zapojených do projektu SUPERTRIEDA, pod názvom Realizácia polyestetických integratívnych projektov na základných a stredných školách.“

Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov 1.stupňa ZŠ, 2.stupňa ZŠ (predmety-Slovenský jazyk a literatúra, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Etická výchova, Výchova umením), a pedagógov stredných škôl (predmety-Slovenský jazyk, Umenie a kultúra, Etická výchova). Počet kreditov – 15. Vzdelávanie je prínosom pre učiteľov Anglického jazyka, Geografie, Biológie, Náboženskej výchovy

Vzdelávanie pozostáva z dvoch prezenčných workshopov (1.jesenný+2.jarný) a dištančného vzdelávania. Končí akreditačnou skúškou.

Súčasťou workshopov sú dielne : hudobná, divadelná, výtvarná, d.orffova, d.hudobno-improvizačná, filmová, fotografická, psychologická-práca so vzťahmi v dets.kolektíve

Tematicky zamerané na tvorivú hudobnú pedagogiku, literárno-hudobno-dramatické predstavenie, spojenie hudobnej výchovy s informatikou a vzdelávanie venované psychologickým otázkam pri tvorbe vzťahov v detskom kolektíve. Sú vedené veľmi prakticky-ako návod na uchopenie témy, tvorbu scenára, tvorbu predstavenia, hudby, improvizáciu, tvorbu dialógov, na réžiu, výtvarné spracovanie, fotografovanie, tvorbu a spracovanie filmu, tvorivú prácu s orff.nástrojmi, atď.

Lektori : Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. (Prešovská univerzita), Silvester Lavrík (VŠMU), dramatik, režisér a spisovateľ, Prof. Mgr. Belo Felix, PhD. (Univerzita Mateja Bela), PhDr.Miroslava Blažeková PhD. (Ped.fak.UKF), Doc. PhDr. Albín Škoviera (Ped.fakulta UK), Ján Lorincz (fotograf), Robert Kirchhoff (Film.fak.VŠMU), Mgr. Martina Bodnárová (OZ Supertrieda), Mgr. Luboš Zaťko (OZ Supertrieda).